ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady se vztahují výlučně na zpracování Vašich osobních údajů získaných používáním těchto webových stránek podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a další navazující právní úpravy.
Zpracování tzv. cookies souborů upravují samostatné zásady zveřejněné na webových stránkách.

KDO OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁ? (SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Pražské společenství obnovitelné energie, p.o.
IČ: 11842857
Adresa: Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1
E-mail: info@prazskespolecenstvi.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. identifikační údaje (jméno, příjmení),
 2. kontaktní údaje (e-mailová adresa , telefonní číslo),
 3. další údaje, které nám sdělíte, nebo předáte v dokumentech uložených do klientské zóny na webových stránkách (např. specifikace budovy, údaje z faktur za odběr elektřiny a další).

Vaše osobní údaje námi nebudou předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, jestliže o to sami nepožádáte, nebo to nebude důležité pro plnění smlouvy. Ve vztahu k osobním údajům nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování .

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? (ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

1. KONTAKTOVÁNÍ A POPTÁVKA SLUŽEB

V kontaktních formulářích na webových stránkách vyplníte příslušné údaje, abychom Vám mohli odpovědět na dotazy a/nebo zaslat předběžnou kalkulaci/specifikaci pro instalaci FVE elektrárny a komunikovat s Vámi o ní.
Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem. Osobní údaje nám poskytnout nemusíte, avšak poté nás nebudete moci kontaktovat, resp. nebudeme moci vyřídit Váš požadavek.

2. KLIENTSKÁ ZÓNA

V případě odeslání příslušného formuláře na webových stránkách Vám bude automaticky zřízen přístup do klientské zóny. Uživatelským jménem bude Vaše e-mailová adresa . Dále Vám bude přiděleno heslo. Klientská zóna slouží výlučně k uložení dokumentů (technické dokumentace) z Vaší strany související s Vaší poptávkou realizace projektu přípravy FVE elektrárny.
Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem. Osobní údaje nám poskytnout nemusíte, avšak poté Vám nezřídíme přístup do klientské zóny.

3. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ

Na Vaši e-mailovou adresu Vám budeme zasílat různé informace o naší příspěvkové organizaci a její činnosti související s poptávkou, kterou jste se na nás obrátili.
Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je založeno na našem oprávněném zájmu. Osobní údaje nám poskytnout nemusíte, poté Vám ale nebudou newslettery zasílány.

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ TITULY (ZÁKLAD) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 1. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, uzavření a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 2. plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 3. ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – zasílání newsletterů.

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, maximálně 1 rok od jejich poskytnutí, nebude-li po jeho uplynutí nutné Vaše osobní údaje i nadále zpracovávat (např. z důvodu využívání klientské zóny).

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 1. Pracovníci a další spolupracující osoby naší příspěvkové organizace.
 2. RAYNET s.r.o., IČ: 26843820, adresa: Hlavní třída 6078/13, Poruba, 708 00 Ostrava (dodavatel interního systému ).

NA CO MÁTE PRÁVO?

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR (tj. získat informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány),
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (když jsou osobní údaje nepřesné nebo neúplné),
 3. právo v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR (např. pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než jejich přesnost ověříme),
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (Vaše osobní údaje vymažeme na základě Vaší žádosti např., když již je nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány),
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR (zejména z toho důvodu, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem),
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR (tj. možnost získat Vaše osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou),
 7. právo odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů,
 8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo nejste s jejich zpracováním spokojeni, případně se obrátit na soud.

Více informací o Vašich právech naleznete také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, nebo chcete uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv, kontaktujte nás na info@prazskespolecenstvi.cz, nebo na adrese Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1.