Často kladené otázky

1. Můžeme na instalaci fotovoltaiky čerpat dotaci?

Rozhodně ano.

Získání podpory zajistíme dle podmínek dotačního programu „Nová zelená úsporám”. Jde o 40 až 50 % investičních nákladů na výstavbu fotovoltaické elektrárny (dále FVE). Vyplacení podpory můžete očekávat po řádném převzetí díla a úhradě ceny díla zhotoviteli.

2. Jak dlouho trvá administrativní a realizační proces?

Pokud bude výkon instalované výrobny do 20 kWp, není nutné projít stavebním řízením ani jinak ohlašovat stavbu stavebnímu úřadu. Projektová příprava i samotná realizace tak budou trvat v řádu dvou až tří měsíců. Bude-li však výkon přesahovat 20 kWp, celý proces se prodlouží o získání stavebního povolení.

3. Nemůže instalací fotovoltaické elektrárny dojít k poškození střechy?

Nemůže. 

Při výběru vhodného systému uchycení panelů a řádně provedené montáži tomu lze předejít. U plochých střech (s asfaltovými či foliovými hydroizolacemi) je dobrou volbou certifikovaný montážní systém s nízkým sklonem panelů, který nevyžaduje ukotvení, ale stačí jej zatížit pomocí několika betonových prvků. Nicméně ani u dalších druhů střech s jiným typem krytiny není nezbytné kotvení, které prochází svrchní částí střechy. Dohlédneme, aby byl systém uchycení správně navržen a proveden.

4. Je možné před instalací fotovoltaiky provést také opravu střechy?

Garantovaná životnost fotovoltaických panelů je 20–30 let, ale teoreticky to může být i déle. V případě, že máte střechu v dobrém technickém stavu, je to výborným výchozím stavem pro instalaci fotovoltaiky. V opačném případě před realizací navrhneme optimální způsob opravy a současně dodatečného zateplení s možností investiční podpory z vhodného dotačního titulu. Pokud víte, že střecha je sice v dobrém stavu, ale pravděpodobné v horizontu 10 let bude potřebovat rekonstrukci, není to překážkou pro instalaci. Panely je možné snadno demontovat, střechu rekonstruovat, opětovně namontovat a současně tím provést důkladnou revizi stavu a funkčnosti.

5. Bude nutný zásah do elektroinstalace v domě?

Zásah do domovní elektroinstalace není vždy nutný, nicméně závisí to i na stavu a stáří elektroinstalace v objektu. Instalace FVE bude připojena na stávající domovní vedení a vybavena vlastními zabezpečovacími prvky a měřením.

6. Kdo bude investorem do fotovoltaiky na domě?

Typicky bude investorem vlastník nemovitosti, ať už je jím společenství vlastníků (SVJ), bytové družstvo (BD), majitel rodinného domu nebo firma či instituce.

7. Kolik domácností musí s instalací FVE souhlasit?

Je potřeba získat souhlas nadpoloviční většiny domácností v domě, případně 2/3 přítomných zástupců (při účasti usnášeníschopné nadpoloviční většiny členů SVJ). Tyto domácnosti se současně stanou jedinými odběrateli vyrobené elektřiny v domě. Ostatní domácnosti, které s připojením do Pražského společenství obnovitelné energie nesouhlasí, mohou své potřeby elektřiny krýt svým stávajícím dodavatelem a nebudou s provozem FVE spojováni.

8. Budeme elektřinu využívat pouze pro společné prostory nebo přímo v připojených bytech?

Vyrobenou elektřinu budou přednostně využívat připojené domácnosti pro vlastní spotřebu. V případě přebytků elektřiny se mohou připojení vlastníci rozhodnout, zda ji využít pro účely provozu společných prostor domu, nebo ji celou odprodat za motivační cenu pro účely spotřeby dalších objektů v rámci Společenství.

9. Mohu se zapojit do Pražského společenství obnovitelné energie, tedy být členem energetické komunity, když nemohu mít výrobnu na svém domě?

Ano, výhledově nabídneme službu možné investice do výstavby sítě FVE, které se budou nacházet mimo bydliště či sídla zapojených členů.

10. Je členství ve Společenství obnovitelné energie zpoplatněno?

Není. Společenství je příspěvkovou organizací města, která své činnosti občanům poskytuje na neziskovém principu, a tedy za výhodných podmínek.

11. Musím měnit stávajícího dodavatele elektřiny?

Ne, nicméně do budoucna se Pražské společenství obnovitelné energie může stát i vaším dodavatelem elektrické energie při relevantním počtu instalací a výrobě. 

12. Proč je výhodné pustit se do instalace právě Pražským společenstvím obnovitelné energie?

1. Bezplatná obhlídka objektu – návrh efektivního výkonu fotovoltaiky včetně ekonomiky provozu a posouzení statiky střechy. 

2. Příprava žádosti do programu „Nová zelená úsporám”

3. Bezplatná příprava projektové dokumentace

4. Garance stabilního dodavatele a prodloužené záruky 10 let na hlavní komponenty

5. Prodloužená záruka na veškeré komponenty 10 let

6. Provoz fotovoltaiky a zajištění licence u Energetického regulačního úřadu v režii Pražského společenství obnovitelné energie

7. Dodatečná investiční dotace z programu „Čistá energie pro Prahu“ – spuštění v létě 2022

13. Mohu být členem komunitní energetiky i v případě, že na svém objektu již FVE provozuji?

Ano, stačí se zaregistrovat a zmínít to v poznámce. Výhledově do sdílené energetické sítě zapojíme také vás. Vámi vyrobenou elektřinu odkoupíme a poskytneme jinému členovi (objektu), kterému zrovna schází.

14. Co je to střídač/měnič?

Střídač nebo také měnič, je zařízení, které mění stejnosměrný proud získaný z fotovoltaických panelů na střídavý a distribuuje jej dál do sítě.

15. Co je to asymetrický/symetrický střídač?

Asymetrický střídač distribuuje energii do všech tří fází nestejnoměrně, podle toho, kde je ji zrovna kolik potřeba. Naopak symetrický střídač ji rovným dílem rozdělí do třech fází bez ohledu na aktuální potřebu.

Volba střídače tak má přímý vliv na množství spotřebované elektřiny ze sítě, a tedy návratnost investice do FVE.

16. Co je to hybridní střídač?

Hybridní střídač je zařízení, které optimálně koriguje dodávání energie ze solárních panelů, baterií a sítě, podle toho, jak si jej majitel nastaví. Dohromady s bateriemi dokáže fungovat jako záložní zdroj nezávislý na dodávkách energie ze sítě.

17. Lze recyklovat fotovoltaickou elektrárnu?

Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou u nás poměrně novou záležitostí a jejich recyklaci bude třeba ve větším měřítku řešit po dosažení jejich životnosti, která se předpokládá na 30 – 40  let. Nicméně zařízení FVE je vyrobeno z materiálů, které je možné recyklovat snadno již dnes. Největší podíl panelů tvoří sklo (cca 70 %) a hliníkový rám (cca 25 %). V některých případech doplňuje část skla také plast. Malé procento tvoří fotovoltaické články (křemík) nanesené na povrchu skla. Při recyklaci ve sklářské peci dojde k jeho oxidaci a stává se jako oxid křemičitý součástí skla (tvořeného právě oxidem křemičitým). Dalšími částmi instalace jsou střídače, rozvaděče, pojistkové skříně a jističové skříně a kabeláže, tedy elektrická zařízení obsahující měď, stříbro a další kovy, které jsou ceněnou surovinou. A zbývající plasty jsou také bez problémů recyklovatelné.

Životnost baterií je kratší, ale dnes se také běžně recyklují a díky jejich stále většímu využití bude v čase jejich recyklace ještě efektivnější.

Recyklace komponent FVE, se řídí Českou legislativou zejména Zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a 542/2020 Sb. Zákonem o výrobcích s ukončenou životností a směrnicemi Evropské unie a je tedy předpoklad vrácení cenných surovin zpět k dalšímu využití.